MANIFEST 21M “València contra el Racisme” / MANIFIESTO 21M “València contra el Racismo” (en castellano más abajo)

MANIFEST 21M “València contra el Racisme” / MANIFIESTO 21M “València contra el Racismo” (en castellano más abajo)

Hui 21 de març, Dia Internacional contra el Racisme, nombrosos col·lectius de València, com tambè altres de l’Estat Espanyol i del món, ens unim per a mostrar la nostra repulsa absoluta a aquesta xacra social que constitueix un dels puntals estructurals del sistema de dominació actual, pel qual les grans majories de la població mundial són discriminades, excloses i oprimides, i per a denunciar la seua presència creixent en la nostra societat i en les nostres institucions.

Denunciem en primer lloc les Polítiques de Frontera de la Unió Europea, per ser les culpables directes del sofriment i la mort de milers de persones que fugen de guerres, de persecució política o de la fam, en molts casos provocats pels països del Nord global, i que, en lloc de vies segures per al seu trànsit, troben en el seu viatge violència, repressió, pilotes de goma, gasos lacrimògens, guardacostes i murs insalvables que acaben amb moltes d’elles mortes en el camí o ofegades en la mar. Denunciem l’Acord de la Vergonya signat precisament un 18 de març, de fa ara quatre anys, pel qual Turquia acceptava convertir-se en el gendarme d’Europa, per a evitar-nos als europeus haver d’assistir a les nostres fronteres a la violència exercida contra les persones (dones, xiquetes i xiquets, homes) que busquen refugi. Violència com la que ara s’ha exercit a la frontera grega. Denunciem amb ell, tots els altres acords amb països tercers que busquen externalitzar fronteres i invisibilitzar als nostres ulls tot el sofriment que aquestes provoquen. Denunciem també la flagrant violació del dret a la sol·licitud d’asil que signifiquen les devolucions en calent a les nostres fronteres.

Denunciem especialment la Llei d’Estrangeria, pedra angular del racisme institucional que regeix en l’Estat Espanyol. És aquesta llei la que decreta la condemna a milers de persones migrades a la més absoluta exclusió social durant els primers tres anys de la seua arribada, en establir aquest període com el mínim necessari per a poder sol·licitar un permís de residència i treball. Però, a més, condemna a la inestabilitat continuada en fer dependre la renovació del permís a mantindre un contracte i cotitzar almenys sis mesos cada any. D’aquesta forma, es pretén assegurar una força de treball dòcil, sempre amb temor a exigir els seus drets per a no perdre el seu contracte i ser expulsada del sistema.

Denunciem els Centres d’Internament d’Estrangers (els CIEs), presons racistes on les persones migrades són tancades sense haver comés cap delicte, simplement pel fet de no tindre en regla els papers exigits, a la suposada espera de la seua deportació, i en les quals se’ls sotmet a la reiterada privació dels seus drets fonamentals, a més d’unes condicions de vida penoses.

Denunciem les Redades Racistes que duen a terme les forces policials, parant, controlant i discriminant a certes persones pel seu “perfil racial”. Aquesta pràctica té com a objecte l’assenyalament, l’estigmatització, la criminalització i, en definitiva, l’atemorització i marginació de la resta del cos social. Denunciem especialment aquelles que es duen a terme per a omplir de persones de determinat origen els vols de deportació contractats per l’Estat amb certes aerolínies comercials.

Denunciem que l’Ajuntament de València continua posant grans dificultats per a l’accés al Padró a moltes persones, especialment entre elles a les persones migrades. L’empadronament és la porta que possibilita l’exercici de qualsevol dret, des de l’obtenció de la targeta sanitària, la matriculació de les xiquetes i xiquets o l’accés als serveis municipals. L’empadronament hauria de ser automàtic per a tota persona que viu a la nostra ciutat i no dependre de poder complir o no un determinat requisit.

Denunciem les especials traves que les persones migrades troben per a accedir a l’habitatge, a l’educació, a l’ocupació o a la sanitat. El ple exercici d’aquests drets, ja minvat per a una majoria en la nostra societat, es complica especialment per a les persones migrades, que es veuen relegades a una major precarietat, marginació i degradació. Denunciem especialment l’exclusió normativa del seu accés a l’ocupació pública.

Denunciem l’extensió dels discursos d’odi en la nostra societat, especialment els discursos racistes i xenòfobs. Denunciem com el racisme social latent s’estén i, cada vegada més, s’exterioritza amb menys complexos, discriminant, marginant, rebutjant, culpant de tots els mals a les persones migrades, fins a acabar, en els casos més greus, en agressions verbals o fins i tot físiques.

Denunciem l’ascens de l’extrema dreta al nostre país i en la resta d’Europa, denunciem aquesta volta del feixisme, que es revist ara de noves aparences més “amables”, però que manté el seu vell fonamentalisme supremacista, la seua amenaça als valors democràtics i als drets més bàsics de la majoria de les persones. Des de les institucions, normalitzen i promocionen els discursos d’odi que denunciem i estenen així encara més el racisme estructural en la nostra societat.

Per tot això ens unim contra el Racisme i el Feixisme i manifestem:

NO AL RACISME

#21MValènciaContrael Racisme #ProuRacisme #WordlAgainstRacism

Signat:

– ACOEC

– Acontracorrent

– Anticapitalistes País Valencià

– Asociación África en el Corazón

– Asociación Intercultural Candombe

– Asociación Nourdine – Asociación Cultural La Paz 

– Casa Marruecos

– CEAR PV

– CEDSALA (Centre de Documentació i Solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica)  

. Centre Social Terra

– CESÁfrica

– CGT Valencia

– CIEs No (Campaña por el Cierre de los CIEs y el fin de las deportaciones)

– CIM Burkina

– CNT Valencia 

– Colectiva Resistencia Migrante

– Colectivo Sur Cacarica

– CCOO PV

– COS, Coordinadora Obrera Sindical Assemblea de l’Horta i la Ribera

– Crida contra el Racisme i el Feixisme 

– Decidim

– Entreiguales Valencia

– Equipo Implementación Decenio Afrodescendiente- España

– Fundación CEPAIM 

– Fundació Mundubat

– Intersindical Valenciana 

– Joves d’Esquerra Unida de València 

– Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els Immigrants

– Mujeres con Voz Valencia

– Obrim Fronteres Valencia

– ONGD Casa Camerún 

– ONGD Menuts del Món 

– Perifèries 

– Plataforma Acción Poética Valencia Refugiad@s

– Plataforma de Apoyo a las Trabajadoras del Campo

– Plataforma Valenciana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui

– Psicólogos sin Fronteras

– SJM (Servicio Jesuita a Migrantes Valencia)

– Unió Pobles Solidaris

– València Acull 

– València és Refugi

– Zemmur, Asociación de Saharauis en Valencia

MANIFIESTO 21M “València contra el Racismo”

Hoy 21 de marzo, Día Internacional contra el Racismo, numerosos colectivos de València, como también del Estado Español y del mundo, nos unimos para mostrar nuestra repulsa absoluta a esta lacra social que constituye uno de los puntales estructurales del sistema de dominación actual, por el que las grandes mayorías de la población mundial son discriminadas, excluidas y oprimidas, y para denunciar su presencia creciente en nuestra sociedad y en nuestras instituciones.

Denunciamos en primer lugar las Políticas de Frontera de la Unión Europea, por ser las culpables directas del sufrimiento y la muerte de miles de personas que huyen de guerras, de persecución política o del hambre, en muchos casos provocados por los países del Norte global, y que, en lugar de vías seguras para su tránsito, encuentran en su viaje violencia, represión, pelotas de goma, gases lacrimógenos, guardacostas y muros insalvables que terminan con muchas de ellas muertas en el camino o ahogadas en el mar. Denunciamos el Acuerdo de la Vergüenza firmado precisamente un 18 de marzo, de hace ahora cuatro años, por el que Turquía aceptaba convertirse en el gendarme de Europa, para evitarnos a los europeos tener que asistir en nuestras fronteras a la violencia ejercida contra las personas (mujeres, niños, hombres) que buscan refugio, violencia como la que ahora se ha ejercido en la frontera griega. Denunciamos con él, todos los demás acuerdos con países terceros que buscan externalizar fronteras e invisibilizar a nuestros ojos todo el sufrimiento que éstas provocan. Denunciamos también la flagrante violación del derecho a la solicitud de asilo que significan las devoluciones en caliente en nuestras fronteras.

Denunciamos especialmente la Ley de Extranjería, piedra angular del racismo institucional que rige en el Estado Español. Es esta ley la que decreta la condena a miles de personas migradas a la más absoluta exclusión social durante los primeros tres años de su llegada, al establecer este periodo como el mínimo necesario para poder solicitar un permiso de residencia y trabajo. Pero, además, condena a la inestabilidad continuada al hacer depender la renovación del permiso a mantener un contrato y cotizar al menos seis meses cada año. De esta forma, se pretende asegurar una fuerza de trabajo dócil, siempre con temor a exigir sus derechos para no perder su contrato y ser expulsada del sistema.

Denunciamos los Centros de Internamiento de Extranjeros (los CIEs), cárceles racistas donde las personas migradas son encerradas sin haber cometido ningún delito, simplemente por el hecho de no tener en regla los papeles exigidos, a la supuesta espera de su deportación, y en las que se les somete a la reiterada privación de sus derechos fundamentales, además de a unas condiciones de vida penosas.   

Denunciamos las Redadas Racistas que llevan a cabo las fuerzas policiales, parando, controlando y discriminando a ciertas personas por su “perfil racial”. Esta práctica tiene como objeto el señalamiento, la estigmatización, la criminalización y, en definitiva, su amedrentamiento y marginación del resto del cuerpo social. Denunciamos especialmente aquellas que se llevan a cabo para llenar de personas de determinado origen los vuelos de deportación contratados por el Estado con ciertas aerolíneas comerciales.

Denunciamos que el Ayuntamiento de València sigue poniendograndes dificultades para el acceso al Padrón a muchas personas, especialmente entre ellas a las personas migradas. El empadronamiento es la puerta que posibilita el ejercicio de cualquier derecho, desde la obtención de la tarjeta sanitaria, la matriculación de las niñas y niños o el acceso a los servicios municipales. El empadronamiento debería ser automático para toda persona que vive en nuestra ciudad y no depender de poder cumplir o no un determinado requisito.

Denunciamos las especiales trabas que las personas migradas encuentran para acceder a la vivienda, a la educación, al empleo o a la sanidad. El pleno ejercicio de estos derechos, ya mermado para una mayoría en nuestra sociedad, se complica especialmente para las personas migradas, que se ven relegadas a una mayor precariedad, marginación y degradación. Denunciamos especialmente la exclusión normativa de su acceso al empleo público.

Denunciamos la extensión de los discursos de odio en nuestra sociedad, en especial los discursos racistas y xenófobos. Denunciamos como el racismo social latente se extiende y, cada vez más, se exterioriza con menos complejos, discriminando, marginando, rechazando, culpando de todos los males a las personas migradas, hasta terminar, en los casos más graves, en agresiones verbales o incluso físicas. 

Denunciamos el ascenso de la extrema derecha en nuestro país y en el resto de Europa, denunciamos esta vuelta del fascismo, que se reviste ahora de nuevas apariencias más “amables”, pero que mantiene su viejo fundamentalismo supremacista, su amenaza a los valores democráticos y a los derechos más básicos de la mayoría de las personas. Desde las instituciones, normalizan y promocionan los discursos de odio que denunciamos y extienden así aún más el racismo estructural en nuestra sociedad. 

Por todo ello nos unimos contra el Racismo y el Fascismo y manifestamos: 

NO AL RACISMO

#21MValènicaContraelRacisme #ProuRacisme #WordAgainstRacism 

Firmado:

– ACOEC

– Acontracorrent

– Anticapitalistes País Valencià

– Asociación África en el Corazón

– Asociación Intercultural Candombe

– Asociación Nourdine – Asociación Cultural La Paz 

– Casa Marruecos

– CEAR PV

– CEDSALA (Centre de Documentació i Solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica)  

– Centre Social Terra

– CESÁfrica

– CGT Valencia

– CIEs No (Campaña por el Cierre de los CIEs y el fin de las deportaciones)

– CIM Burkina

– CNT Valencia 

– Colectiva Resistencia Migrante

– Colectivo Sur Cacarica

– CCOO PV

– COS, Coordinadora Obrera Sindical Assemblea de l’Horta i la Ribera

– Crida contra el Racisme i el Feixisme 

– Decidim

– Entreiguales Valencia

– Equipo Implementación Decenio Afrodescendiente- España

– Fundación CEPAIM 

– Fundació Mundubat

– Intersindical Valenciana 

– Joves d’Esquerra Unida de València 

– Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els Immigrants

– Mujeres con Voz Valencia

– Obrim Fronteres Valencia

– ONGD Casa Camerún 

– ONGD Menuts del Món 

– Perifèries 

– Plataforma Acción Poética Valencia Refugiad@s

– Plataforma de Apoyo a las Trabajadoras del Campo

– Plataforma Valenciana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui

– Psicólogos sin Fronteras

– SJM (Servicio Jesuita a Migrantes Valencia)

– Unió Pobles Solidaris

– València Acull 

– València és Refugi

– Zemmur, Asociación de Saharauis en Valencia

Manifest i adhesions Crida Contra el Racisme i el Feixisme

Manifest i adhesions Crida Contra el Racisme i el Feixisme

En l’actual context europeu, davant l’alarmant creixement internacional de l’extrema dreta, des de la Crida contra el Racisme i el Feixisme fem una crida a tota la ciutadania a lluitar de forma activa contra les seues manifestacions d’odi i les seues pràctiques reaccionàries que pretenen destruir la convivència igualitària entre els pobles.

La proliferació d’idees i accions racistes, xenòfobes i ultradretanes a Europa, en l’Estat espanyol i, especialment, a la ciutat de València, són motius suficients per a organitzar-nos i lluitar contra aquestes forces polítiques regressives que posen en risc drets col·lectius i individuals conquistats amb l’esforç de generacions senceres. Amb el rerefons de la crisi i la desigualtat generada, els grups feixistes pretenen capitalitzar el descontentament i la desesperació de la ciutadania per a plantejar suposades “solucions”, tan falses com demagògiques, basades en l’estigmatització i la por cap a diferents grups. Els seus atacs a les lleis implementades per a combatre el masclisme i protegir a les dones de la violència de gènere, les arremeses sistemàtiques contra diverses persones migrants, racialitzades i refugiades plantejades com a amenaça cultural, laboral i securitària, el suport explícit a les polítiques neoliberals que han empobrit de forma accelerada a la majoria de la població i espentat a la precarització de vastes franges socials, així com el foment dels discursos d’odi i les agressions contra la població LGTBIQ+, entre altres qüestions, formen part d’un projecte polític supremacista que cal desmuntar i combatre a partir d’estratègies en comú.

En un moment històric de forta regressió en matèria de drets humans i permanència d’un sistema social classista, racista, xenòfob i patriarcal, observem com aquesta ideologia, que no té un altre objectiu que destruir la pluralitat cultural que coexisteix en el teixit social, no deixa de créixer a tot el món. Tant a Europa com en altres regions, la normalització de l’extrema dreta no ha fet més que propagar un discurs d’odi que atenta contra la majoria de les persones que habitem aquest món. Alguns exemples són el Brasil amb Jair Bolsonaro, Donald Trump als EUA, Ram Nath Kovind a l’Índia, Rassemblent National Frances de Le Pen a França (RN), Casa Pound i Lliga Nord a Itàlia, Alba Dorada a Grècia, el PEGIDA o el NPD a Alemanya, la participació governamental a Hongria i Polònia o, en el context espanyol, l’amenaça de Vox en les institucions.

L’extrema dreta europea ja no necessita participar en litúrgies d’uniformes i marxes militars. Sota un semblant presumptament democràtic, les accions i declaracions que promouen són pròpies d’organitzacions feixistes, cridant a restaurar els privilegis de la població blanca i europea en detriment d’una ciutadania plurinacional, multiètnica i culturalment diversa. Els mitjans de comunicació, en aquest sentit, contribueixen a agreujar aquesta situació propagant el relat dominant. El supremacisme racial que promouen té com a contrapart la consolidació de la desigualtat social i el desenvolupament de noves formes d’exclusió basades en la raça, la nacionalitat, el gènere, la classe, l’ètnia i la identitat i orientació sexual.

El creixement de l’odi anti-immigrant alimenta altres formes discriminatòries. L’antisemitisme, que hauria d’haver desaparegut per sempre després de l’Holocaust, torna a créixer, amb resultats terribles. També la comunitat gitana o roma -altra de les principals víctimes de l’Holocaust- torna a convertir-se en blanc de múltiples agressions,
producte de la política oficial de diferents governs europeus. De manera similar, la islamofòbia s’ha fet endèmica.

En síntesi, l’ascens del racisme i la xenofòbia encoratjats per l’extrema dreta representa un greu perill per a la gran majoria de la població. Mai podrem resoldre els diferents problemes socials als quals ens enfrontem si no defensem la unitat de la ciutadania, contra les estratègies dels grups racistes i feixistes de dividir-nos. Malgrat les diferències entre la situació actual i la dels anys trenta, hi ha nombrosos motius per a reconéixer similituds entre totes dues èpoques i mobilitzar-nos perquè no es repetisquen les terribles experiències d’antany. El creixement electoral de l’extrema dreta fa augmentar els atacs racistes al carrer i fomenta el discurs d’odi tant en el conjunt de l’espai polític com, en general, en l’espai públic. Si la nostra societat ja pateix múltiples formes de discriminació (tant institucional com social), l’accés a les institucions de forces d’extrema dreta agreuja aquests mals, en particular, en pretendre legitimar jurídic i políticament la desigualtat estructural entre els grups socials.

En un context històric creixentment regressiu, necessitem una gran mobilització popular on forces molt diverses puguen treballar juntes entorn d’uns punts bàsics compartits, capaços d’articular el moviment veïnal i sindical amb el fort teixit associatiu de la ciutat, tant per a convocar àmplies protestes i actes populars com per a elaborar i difondre massivament un discurs argumentat contra el feixisme i el racisme. Hem de fer valdre el fet que som majoria la gent que rebutja aquestes pràctiques i la seua institucionalització.

El franquisme ja va pretendre destruir aquest país una vegada. No deixarem que els seus seguidors actuals ho tornen a intentar, restaurant en l’agenda pública debats anacrònics entorn de drets consolidats per a legitimar una política de retallada de llibertats. Tenim raons suficients per a treballar per la creació d’un moviment ampli, plural i unitari de mobilització, que permeta detindre aquesta deriva feixista i racista del nostre temps, encoratjada per grups organitzats que la difonen a la ciutat. Davant un perill que no cessa d’expandir-se, cridem a tothom a sumar-se, perquè la unitat és la principal eina que tenim per a combatre l’odi i la intolerància. Quedar-se al marge no fa més que agreujar una situació ja de per si mateix alarmant.

Precisament perquè la indiferència és còmplice, instem a la ciutadania a participar en la Crida contra el Racisme i el Feixisme.

Adhereix-te a la Crida: https://forms.gle/2GzYXCnm7Ryy5BFq6

COL.LECTIUS ADHERITS:

15M Valencia
ACC
ACOEC
ACR
Al-Adala
Anticapitalistes PV
Asamblea plaza 15-M València.
Asociacion Amigos Mira España
Asociación cumpliendo sueños manises
Asociacion entre iguales Valencia
Asociacion Intercultural Candombe
Asociacion Nómadas
Asociación Orriols Convive
ATTAC País Valencià
Casa Marruecos
CBIV
CCOOPV
CEAR PV
CEDSALA
Centre Social Bar Terra
CGT València
CIEsNO – València
CIM Burkina
CNT-València
ContraCultura Godella
Coordinadora Valenciana de ONGD
COS
Decidim, Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià
El Rogle Cooperativa Valenciana
ENPAD
Fundacion Mundubat
Hipanoamericanos en Valencia
Intersindical Valenciana
Lambda
Lluerna recicla
Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els Immigrants
Obrim Fronteres València
ONGD Casa Camerún CV
Orriols en block
PCPV
Perifèries del món
Plataforma Acción poética Valencia refugiad@s
Plataforma de Apoyo a las trabajadoras del campo
Plataforma Intercultural
Plataforma Valenciana Solidaridad con el Pueblo Saharaui
Psicólogas y Psicólogos sin Fronteras
Red de solidaridad popular de Valencia
Servicio Jesuita a Migrantes Valencia (SJM Valencia)
SODEPAU PV
SOEPIC
Solidaritat i República País Valencià
Sos Racisme PaisValència
Stop Desahucios Social
UGT-PV
València Acull
València és RefugiManifest i adhesions Crida Contra el Racisme i el Feixisme

Manifiesto y adhesiones Crida Contra el Racismo y el Fascismo

En el actual contexto europeo, ante el alarmante crecimiento internacional de la extrema derecha, desde la Crida Contra el Racismo y el Fascismo hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía a luchar de forma activa contra sus manifestaciones de odio y sus prácticas reaccionarias que pretenden destruir la convivencia igualitaria entre los pueblos.

La proliferación de ideas y acciones racistas, xenófobas y ultraderechistas en Europa, en el Estado español y, especialmente, en la ciudad de Valencia, son motivos suficientes para organizarnos y luchar contra estas fuerzas políticas regresivas que ponen en riesgo derechos colectivos e individuales conquistados con el esfuerzo de generaciones enteras. Con el trasfondo de la crisis y la desigualdad generada, los grupos fascistas pretenden capitalizar el descontento y la desesperación de la ciudadanía para plantear supuestas “soluciones”, tan falsas como demagógicas, basadas en la estigmatización y el miedo hacia diferentes grupos. Sus ataques a las leyes implementadas para combatir el machismo y proteger a las mujeres de la violencia de género, las arremetidas sistemáticas contra diversas personas migrantes, racializadas y refugiadas planteadas como amenaza cultural, laboral y securitaria, el apoyo explícito a las políticas neoliberales que han empobrecido de forma acelerada a la mayoría de la población y empujado a la precarización de vastas franjas sociales, así como el fomento
de los discursos de odio y las agresiones contra la población LGTBIQ+, entre otras cuestiones, forman parte de un proyecto político supremacista que es preciso desmontar y combatir a partir de estrategias en común.

En un momento histórico de fuerte regresión en materia de derechos humanos y permanencia de un sistema social clasista, racista, xenófobo y patriarcal, observamos cómo esta ideología, que no tiene otro objetivo que destruir la pluralidad cultural que coexiste en el tejido social, no deja de crecer en todo el mundo. Tanto en Europa como en otras regiones, la normalización de la extrema derecha no ha hecho más que propagar un discurso de odio que atenta contra la mayoría de las personas que habitamos este mundo. Algunos ejemplos son Brasil con Jair Bolsonaro, Donald Trump en los EE. UU., Ram Nath Kovind en la India, Rassemblent National Frances de Le Pen en Francia (RN), Casa Pound y Liga Norte en Italia, Alba Dorada en Grecia, el PEGIDA o el NPD en Alemania, la participación gubernamental en Hungría y Polonia o, en el contexto español, la amenaza de Vox en las instituciones.

La extrema derecha europea ya no necesita participar en liturgias de uniformes y marchas militares. Bajo un semblante presuntamente democrático, las acciones y declaraciones que promueven son propias de organizaciones fascistas, llamando a restaurar los privilegios de la población blanca y europea en detrimento de una ciudadanía plurinacional, multiétnica y culturalmente diversa. Los medios de comunicación, en este sentido, contribuyen a agravar esta situación propagando el relato dominante. El supremacismo racial que promueven tiene como contraparte la consolidación de la desigualdad social y el desarrollo de nuevas formas de exclusión basadas en la raza, la nacionalidad, el género, la clase, la etnia y la identidad y orientación sexual.

El crecimiento del odio anti-inmigrante alimenta otras formas discriminatorias. El antisemitismo, que tendría que haber desaparecido para siempre después del Holocausto, vuelve a crecer, con resultados terribles. También la comunidad gitana o roma -otra de las principales víctimas del Holocausto- vuelve a convertirse en blanco de múltiples agresiones, producto de la política oficial de diferentes gobiernos europeos.
De modo similar, la islamofobia se ha hecho endémica.

En síntesis, el ascenso del racismo y la xenofobia alentados por la extrema derecha representa un grave peligro para la gran mayoría de la población. Nunca podremos resolver los diferentes problemas sociales a los que nos enfrentamos si no defendemos la unidad de la ciudadanía, contra las estrategias de los grupos racistas y fascistas de dividirnos. A pesar de las diferencias entre la situación actual y la de los años treinta, hay numerosos motivos para reconocer similitudes entre ambas épocas y movilizarnos para que no se repitan las terribles experiencias de antaño. El crecimiento electoral de la extrema derecha hace aumentar los ataques racistas en la calle y fomenta el discurso de odio tanto en el conjunto del espacio político como, en general, en el espacio público. Si nuestra sociedad ya sufre múltiples formas de discriminación (tanto institucional como social), el acceso a las instituciones de fuerzas de extrema derecha agrava estos males, en particular, al pretender legitimar jurídico y políticamente la desigualdad estructural entre los grupos sociales.

En un contexto histórico crecientemente regresivo, necesitamos una gran movilización popular donde fuerzas muy diversas puedan trabajar juntas en torno a unos puntos básicos compartidos, capaces de articular el movimiento vecinal y sindical con el fuerte tejido asociativo de la ciudad, tanto para convocar amplias protestas y actos populares como para elaborar y difundir masivamente un discurso argumentado contra el fascismo y el racismo. Tenemos que hacer valer el hecho de que somos mayoría la gente que rechaza estas prácticas y su institucionalización.

El franquismo ya pretendió destruir este país una vez. No dejaremos que sus seguidores actuales lo vuelven a intentar, restaurando en la agenda pública debates anacrónicos en torno a derechos consolidados para legitimar una política de recorte de libertades. Tenemos razones suficientes para trabajar por la creación de un movimiento amplio, plural y unitario de movilización, que permita detener esta deriva fascista y racista de nuestro tiempo, alentada por grupos organizados que la difunden en la ciudad. Ante un peligro que no cesa de expandirse, llamamos a todo el mundo a sumarse, porque la unidad es la principal herramienta que tenemos para combatir el odio y la intolerancia. Quedarse al margen no hace más que agravar una situación ya de por sí alarmante.
Precisamente porque la indiferencia es cómplice, instamos a la ciudadanía a participar en la Crida contra el Racisme i el Feixisme.

Adhiérete a la Crida: https://forms.gle/2GzYXCnm7Ryy5BFq6

COLECTIVOS ADHERIDOS:

15M Valencia
ACC
ACOEC
ACR
Al-Adala
Anticapitalistes PV
Asamblea plaza 15-M València.
Asociacion Amigos Mira España
Asociación cumpliendo sueños manises
Asociacion entre iguales Valencia
Asociacion Intercultural Candombe
Asociacion Nómadas
Asociación Orriols Convive
ATTAC País Valencià
Casa Marruecos
CBIV
CCOOPV
CEAR PV
CEDSALA
Centre Social Bar Terra
CGT València
CIEsNO – València
CIM Burkina
CNT-València
ContraCultura Godella
Coordinadora Valenciana de ONGD
COS
Decidim, Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià
El Rogle Cooperativa Valenciana
ENPAD
Fundacion Mundubat
Hipanoamericanos en Valencia
Intersindical Valenciana
Lambda
Lluerna recicla
Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els Immigrants
Obrim Fronteres València
ONGD Casa Camerún CV
Orriols en block
PCPV
Perifèries del món
Plataforma Acción poética Valencia refugiad@s
Plataforma de Apoyo a las trabajadoras del campo
Plataforma Intercultural
Plataforma Valenciana Solidaridad con el Pueblo Saharaui
Psicólogas y Psicólogos sin Fronteras
Red de solidaridad popular de Valencia
Servicio Jesuita a Migrantes Valencia (SJM Valencia)
SODEPAU PV
SOEPIC
Solidaritat i República País Valencià
Sos Racisme PaisValència
Stop Desahucios Social
UGT-PV
València Acull
València és Refugi
Manifiesto Europeo 5M, adhesiones País Valencià

Manifiesto Europeo 5M, adhesiones País Valencià

Por la defensa de la humanidad, de las personas migrantes y de su libre movimiento y acogida en Europa y contra el neofascismo

En estos momentos en Europa, de forma acelerada, ganan terreno fuerzas de extrema derecha y neofascistas entre importantes sectores de la población, arrojando olas de odio sobre las personas migrantes y refugiadas, a las que culpan de los males de nuestras sociedades, del desempleo, de los bajos salarios, de la crisis social y económica, del aumento de la delincuencia y del machismo.

Y en consecuencia esas fuerzas extremistas, junto a quienes desde sectores de centroizquierda y de derecha asumen algunos de sus postulados, incrementan las injustas políticas migratorias ya existentes, como las expulsiones masivas, cierran las fronteras y arrojan a la muerte a decenas de miles de migrantes en las aguas del Mediterráneo, en los desiertos de África y en otros lugares sin nombre, negándoles derechos humanos básicos, la vida y el derecho a migrar.

Ante esta situación manifestamos:

 1. Los responsables de esta crisis, producto del desarrollo de estrategias neoliberales, son las élites que gobiernan Europa y no las personas migrantes y refugiadas. Las políticas de esas elites generan paro y precariedad, eliminación de servicios públicos esenciales y recortes sociales, utilizan como chivo expiatorio a la inmigración y fomentan sentimientos xenófobos y la guerra entre pobres, para ganar votos y evadir la responsabilidad de quienes nos gobiernan.

La presencia de las personas migrantes y refugiadas en Europa es, sin embargo, positiva. Enriquece nuestras sociedades, nuestras formas de vida y nuestras actitudes frente a las otras, refuerza el desarrollo de la convivencia entre diferentes, e impulsa procesos de solidaridad y de búsqueda de la igualdad.

Por eso denunciamos la manipulación y falsedad del discurso que culpa a la migración de la crisis social y económica en Europa y oculta la responsabilidad de las elites europeas en dicha crisis.

 1. La UE, los gobiernos europeos y las grandes empresas trasnacionales son responsables del éxodo migratorio: millones de personas huyen de las guerras alimentadas con armas fabricadas en Europa, y de la miseria provocada por las políticas comerciales neocolonialistas, por la desestructuración social derivada de dichas políticas, por el saqueo de los recursos mineros y energéticos, por el acaparamiento de tierras que desplaza a cientos de miles de personas y por la destrucción ambiental responsable del cambio climático

Y son asimismo responsables de las consecuencias de dicho éxodo, de las muertes, prisión, esclavitud y trato inhumano de miles de personas en el largo viaje hacia Europa, y de la violencia que en él se ejerce contra menores, personas LGTBI y mujeres, a muchas de las cuales se les empuja a las redes de trata.

La violación de los Derechos Humanos de las personas refugiadas y migrantes es, asimismo, una constante también cuando se encuentran en Europa: aquí sufren violencia, discriminación y explotación, especialmente agravadas en las mujeres migrantes.

Por ello exigimos

 • El cumplimiento estricto de la declaración universal de los Derechos humanos, que todas las personas migrantes puedan moverse libremente y que disfruten de los mismos derechos que el resto de quienes habitamos en Europa
 • El cese de la externalización de las fronteras, de la fabricación y venta de armas europeas, del saqueo de recursos y del acaparamiento de tierras, así como un cambio sustancial en las políticas económicas y comerciales actuales
 • Políticas migratorias acordes con los derechos humanos, cese de las expulsiones y establecimiento de vías de pasaje seguro para quienes quieren migrar de sus países
 1. En Europa la solidaridad con las personas refugiadas y migrantes, expresada por gentes europeas y por redes de migrantes, está siendo criminalizada tanto por gobiernos autoritarios y extremistas, como por gobiernos conservadores y de centroizquierda.

Salvar vidas, solidarizarse y apoyar a personas a las que se les ha arrebatado todo, acogerlas, convivir con ellas, defenderlas legalmente y ayudarlas a encontrar una nueva oportunidad en una nueva tierra se ha convertido en delito.

Por ello planteamos que es hora no solo de frenar esta criminalización, sino de apoyar -en las esferas locales, nacionales, estatales e internacionales correspondientes- a estas personas y organizaciones y enaltecer los valores que defienden.

 1. El rechazo, las deportaciones y la creciente persecución violenta de migrantes y refugiadas liderada por las fuerzas de extrema derecha y neofascistas en Europa como un elemento central de su estrategia política, tienen como objetivos, en primer lugar, acabar con la vida social y política que lucha por establecer una sociedad de iguales en derechos y libertades, regida por los valores y prácticas de dignidad, respeto, solidaridad, inclusión y democracia, en definitiva valores de humanidad.

En segundo lugar esa estrategia pretende construir una sociedad autoritaria y patriarcal basada en el odio y en la exclusión de las personas vulnerables, empobrecidas, excluidas, diferentes, migrantes.

Enfrentarse a esas políticas institucionales racistas de exclusión y rechazo es hoy una actitud clave para hacer frente y detener la implantación en Europa del modo de vida antihumano que ante el fracaso de la Europa social, el recorte de derechos y la crisis de la democracia proponen las fuerzas extremistas de derecha y neofascistas y quienes las secundan.

 • Por eso nos comprometemos a rechazar las políticas de odio y discriminación como norma de convivencia, y a defender los valores de humanidad y solidaridad como modo de vida en Europa.

Y mientras esas políticas de odio y exclusión no sean barridas de nuestras sociedades, eliminadas las causas de las migraciones y alcanzado el objetivo de todos los derechos para todas las persona – porque los derechos que no son para todas, son privilegios

 • Nos comprometemos a recordar que todas las personas siempre hemos sido migrantes: nuestros mayores, nuestras madres y padres sufrieron -y probablemente nuestras hijas, hijos y descendientes sufran- el dolor y la miseria de las migraciones, el exilio y la desigualdad.
 • Y por todo ello nos comprometemos a manifestar una solidaridad activa con las personas que ahora padecen esa situación y a considerarlas una parte integral de nuestras sociedades.

FORMULARIO DE ADHESIONES: https://forms.gle/iFLsXnnyhWv7MqAj8

WEB DE LA INICIATIVA: https://5m5.eu/es/

COLECTIVOS ADHERIDOS A DÍA DE HOY:

 • 15M València
 • 4M
 • ADİCUCO
 • AME
 • Asamblea Ciudadana contra el Racismo
 • Asamblea de Solidaridad con México -País Valencià-
 • Asociación Argentina Martìn Fierro
 • Asociación Cumpliendo Sueños (Manises)
 • Asociación del Camp a la Taula
 • Asociación ecuatoriana » Y A S U N Í «
 • Asociación Entreiguales Valencia
 • Asociación Intercultural Candombe
 • ASOCIACIÓN JOVESOLIDES: JÓVENES HACIA LA SOLIDARIDAD Y EL DESARROLLO
 • Asociación para la Solidaridad con los Pueblos del Mundo La Maloka
 • Asociación Teranga África en la Diáspora
 • Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes
 • ATTAC
 • Balloona Matata
 • Caravana Obrint Fronteres Menorca
 • Caravana País Valencià
 • Casa de la Dona de València
 • Campaña CIEsNo València
 • CCOOPV
 • CEAR PV
 • CEDSALA (Centre de Documentació i Solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica)
 • CGT Valencia
 • Colectivo Pacifista Ciudad Real
 • Comitè Valencià de solidaritat amb el Kurdistan
 • Coordinadora 12D En pie de paz
 • Crida contra el racisme
 • Entrepobles País Valencia
 • Escuela Con Alma
 • EUSKALTZALEOK Valentziako Euskal Etxea / Centre Basc de València
 • Federació d’Associacions de Solidaritat amb el Poble Sahrauí del País Valencià
 • Federación Unión Africana España
 • Foro Alternativo de la Inmigración del País València
 • HOAC Valencia
 • Iaioflautes Valencians
 • Intersindical Valenciana
 • Jove Muixeranga de València
 • Marxa Mundial de les Dones-Catalunya
 • Mesa d’entitats de solidaritat amb els inmigrants
 • Mujeres con voz valencia
 • L’Eixam associació de dones feministes d’Algemesí
 • Obrim Fronteres València
 • Obrim Fronteres Castelló
 • Obrir Escletxa
 • OMV (Associació València)
 • ONGD CASA CAMERÚN COMUNIDAD VALENCIANA
 • Orriols Convive
 • PCPV
 • Perifèries del món
 • Plataforma Benvinguts Refugiats Menorca
 • Plataforma de Apoyo a Trabajadorxs del Campo
 • Plataforma Serveis Públics Xirivella
 • Psicólogos sin Fronteras
 • Reacciona
 • REAS País valencia
 • Sodepau País Valencià
 • SOS Racisme País València
 • València Acull
Manifiesto 18D Día Internacional de las personas migrantes

Manifiesto 18D Día Internacional de las personas migrantes

Como cada 18 de diciembre desde hace once años, personas migrantes, asociaciones, organizaciones, colectivos y sociedad valenciana en su conjunto, nos movilizamos en el día de los derechos de las personas migrantes con el fin de evidenciar la situación que vivimos las personas migradas en el Estado español.

Comunidades enteras huyen de territorios devastados, expoliados y empobrecidos como consecuencia de las políticas económicas capitalistas, como lo reflejan las caravanas de personas que atraviesan México. Las migraciones forzadas y el exilio son consecuencia de este orden socio-político injusto y globalizado al servicio de la lógica capitalista. Consideramos que la Unión Europea (UE) y el Estado español son responsables directos del saqueo, la explotación y la esclavitud de nuestros pueblos sometidos a la crueldad de las guerras y las crisis económicas y alimentarias que nos obligan a salir de nuestros países de origen.

 

NOS MOVILIZAMOS DENUNCIANDO QUE

 • Las políticas migratorias europeas y españolas han forjado un entramado represivo sobre las personas extranjeras a las que se nos criminaliza con el fin de precarizar y de facilitar su explotación en favor de intereses económicos y políticos.
 • La Ley de Extranjería es un mecanismo que permite y favorece la explotación laboral salvaje de mujeres y hombres migrantes en sectores precarizados como el trabajo de hogar y los cuidados, la agricultura o la hostelería, con horarios, sueldos y condiciones indignas.

POR TANTO EXIGIMOS

 • El estricto cumplimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo artículo 13 proclama explícitamente el derecho a la libre circulación de las personas.
 • La ratificación de la Convención para los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias, respetando la Recomendación sobre las Trabajadoras y del Hogar y los Cuidados.
 • La ratificación del Convenio 189 sobre Trabajo Decente para las Trabajadoras del Hogar anunciada por el Gobierno. Una equiparación plena de derechos laborales y protección social para las trabajadoras del hogar y de cuidados.
 • La derogación de la Ley de Extranjería junto al reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas migrantes.

 

DENUNCIAMOS

 • Que la gestión de las fronteras europeas provoca la muerte de miles de personas que intentan alcanzar suelo europeo, convirtiendo el Mar Mediterráneo en una descomunal fosa común, y a Europa en una Fortaleza responsable de más de 34.000 muertes en los últimos veinticinco años.

POR TANTO EXIGIMOS

 • La garantía del derecho de asilo en virtud de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, incluyendo el respeto del Principio de No Devolución, y todas las obligaciones derivadas de la Convención de Ginebra y el Protocolo de Nueva York. Ampliar el término de refugiado, hasta abarcar la “persecución por orientación sexual e identidad género”.
 • Vías legales y seguras para toda persona solicitante de asilo, visados humanitarios, mecanismos para solicitar asilo en las fronteras, embajadas y consulados. Una política de puertos abiertos, rescate marítimo y acogida digna.
 • La derogación inmediata, urgente y sin condiciones de la ‘Directiva de la Vergüenza’ o de Retorno y el fin de la externalización de las fronteras, como la practicada en Marruecos, Turquía o Libia.

 

DENUNCIAMOS

 • Que el Gobierno invierte ingentes cantidades de dinero público en mantener un dispositivo militar y policial que intenta blindar las fronteras marítimas y terrestres, filtrando los flujos migratorios. Con las cuchillas de las vallas de Ceuta y Melilla, sus barcos y sus radares, son directamente responsables de las miles de víctimas.
 • Esta misma gestión de las fronteras potencia el tráfico y la trata de seres humanos, condenando a la esclavitud a millones de niñas y mujeres que son prostituidas tanto en territorio europeo como en los países de tránsito.
 • El Estado español practica devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla, aferrándose a la ‘Ley Mordaza’ o de Seguridad Ciudadana, contraviniendo al Tribunal de Estrasburgo.
 • Condenado por Naciones Unidas, el Estado español sigue practicando sistemáticamente identificaciones y redadas policiales racistas. Prácticas que intoxican nuestra sociedad, promueven actitudes intolerantes y fomentan el auge de expresiones políticas excluyentes de corte fascista, propagando el miedo y la represión de la población migrante.
 • Las detenciones de personas por el mero hecho de no tener papeles generan xenofobia y derivan en la reclusión de personas inocentes en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs).
 • El Gobierno español paga vuelos de deportación en los que expulsa a personas migrantes a sus países de origen u otros, en condiciones lamentables y con los que se lucran compañías aéreas con contratos millonarios.

 

POR TANTO EXIGIMOS

 • La retirada inmediata de las cuchillas en las vallas de Ceuta y Melilla.
 • El cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de trata, protegiendo a las víctimas y desarticulando los entramados que la posibilitan. El cumplimiento de los convenios internacionales referentes a la protección de las y los menores.
 • La derogación de la Ley Mordaza.
 • El cese de las redadas racistas y de la estigmatización de las personas extranjeras.
 • El fin de los vuelos de deportación y el cierre incondicional de todos los CIEs.

 

Y DENUNCIAMOS

 • Que el racismo institucional en el Pais Valencià es una constante. Atestiguado en la persecución a nuestras hermanas y hermanos, quienes simplemente tratan de buscar la vida con la venta ambulante o aparcando coches. En el olvido a las y los menores extranjeros no acompañados y su abandono al cumplir la mayoría de edad, así como en la falta de centros de acogida para las y los refugiados, que además hacen largas colas por varios días para conseguir cita para la entrevista de solicitud de protección. Un caso grave es el de nuestro vecino valenciano Junior Taofiki, criado en Benimaclet, cumple ya cuatro años deportado. Y más de un año venimos exigiendo justicia para la ecuatoguineana Nieves Nfina, quien ha sido dos veces violentada por la Policía Local.

 

Y POR TANTO EXIGIMOS

 • El cese de la criminalización de las personas migrantes y de las luchas sociales antirracistas. El fin inmediato de la persecución a nuestras hermanas y hermanos manteros o aparcando coches.
 • Más allá de discursos grandilocuentes sobre Valencia “Ciutat Refugi”, exigimos que sean atendidas urgentemente las necesidades básicas y los derechos humanos de los menores no acompañados. Así como el fin del desprecio a las personas que buscan protección.
 • Voluntad política ante el Gobierno central, para exigir el cierre completo del CIE de Zapadores, así como para regresar a Junior y restablecer su situación como ciudadano de pleno derecho. El Ayuntamiento de Valencia debe realizar una investigación independiente sobre el caso de Nieves Nfina, exigimos justicia y reparación.
 • La eliminación de los impedimentos administrativos que actúan a modo de fronteras internas que dificultan el ejercicio de derechos básicos como la atención sanitaria, la educación o el acceso a la vivienda. Facilitar la Reagrupación Familiar y garantizar el ejercicio de los derechos políticos.

 

Ante el aumento de organizaciones racistas, xenófobas y machistas que creen que quieren marcar la agenda del Pais Valencià, estamos también aquí hoy para decir que ‘’No hay miedo’’. Basta ya de mentir y difamar para acabar con nuestra convivencia. Nuestro compromiso Antifascista es absoluto y vamos a trabajar todo lo posible para desmentir estas proclamas racistas y machistas.

En definitiva, exigimos nuestro derecho a vivir en igualdad, no siendo víctimas del racismo, la xenofobia, el racismo institucional y la exclusión social.

Mientras, todos y todas, gente nativa y gente extranjera, nos comprometemos a seguir tejiendo redes de solidaridad que nos permitan continuar la lucha por nuestros derechos.

COLECTIVOS
Asamblea Ciudadana contra el Racismo (ACR)
Asamblea de Solidaridad con México – Pais Valencià
Asamblea Parados CGT
Asociación Centro Cultural y de Ocio Camerunés Valencia
Asociación Cumpliendo Sueños
Asociación Entreiguales Valencia
Asociación Intercultural Candombe
Asociación para la Cooperación Entre Comunidades (ACOEC)
Asociación Yasuni
Campaña CIES No
Casa Chile
Centre de Documentació í Solidaritat amb Amèrica Llatina í Àfrica (CEDSALA)
Centro Cultural Boliviano de Integración en Valencia
Círculo Migración Podemos
Colectivo Top Manta
Comisión Española de Ayuda al Refugiado – Pais Valencià (CEAR-PV)
Comisiones Obreras Pais Valencià (CCOO-PV)
Confederación General del Trabajo (CGT)
Coordinadora Valenciana de ONGDs (CVONGD)
Coordinadora Obrera Sindical (COS)
Entreiguales Valencia
Foro Alternativo
IaioFlautas Valencians
Intersindical Valenciana
Médicos del Mundo Comunidad Valenciana
Mesa de Entidades de Solidaridad con los Inmigrantes
Obrim Fronteres València
Plataforma Unión Africana Valencia
Psicólogas y Psicólogos sin Fronteras
Servicio Jesuita Migrante (SJM)
València Acull/ Valencia Acoge
València és Refugi
Voces y Tambores Ruzafa

PERSONAS MIGRADAS UNIDAS POR NUESTROS DERECHOS
¡BASTA DE CONTROL DE FRONTERAS Y MUERTES EN EL MAR!
¡NO A LA XENOFOBIA Y AL RACISMO INSTITUCIONAL!
NATIVA O EXTRANJERA LA MISMA CLASE OBRERA
NINGÚN SER HUMANO INVISIBLE
SOBREVIVIR NO ES UN DELITO
¡NINGÚN SER HUMANO ES ILEGAL!
LOS DERECHOS HUMANOS NO SE MENDIGAN
DE NORTE A SUR, DE ESTE A OESTE, LA LUCHA SIGUE CUESTE LO QUE CUESTE
PROTECCIÓN SOCIAL E IGUALDAD SALARIAL

 

Manifiesto: 12Oct. ¡Nada que celebrar! Descolonicémonos #12octNadaQuecelebrar

Manifiesto: 12Oct. ¡Nada que celebrar! Descolonicémonos #12octNadaQuecelebrar

COMPARTIRMOS EL MANIFIESTO ELABORADO POR LAS COMPAÑERAS DEL GRUPO DE TRABAJO 12OCT. VALÈNCIA

Decía el Viejo Antonio que la libertad tenía quéver también con el oído, la palabra y la mirada. Que la libertad era que no tuviéramos miedo a la mirada y a la palabra del otro, del diferente. Pero también que no tuviéramos miedo de ser mirados y escuchados por los otros. (…)Dijo además que la libertad no estaba en un lugar, sino que había que hacerla, construirla en colectivo. Que sobre todo, no se podía hacer sobreel miedo del otro que, aunque diferente, es como nosotros. 

Subcomandante Marcos

12 de octubre 2018 ¡NADA QUE CELEBRAR! ¡DESCOLONICÉMONOS!

COMUNICADO VALENCIA

Este próximo viernes 12 de octubre nos encontraremos en la ciudad de Valencia, en la plaza de losPinazos, en la calle que lleva el nombre de Colón, quien dio inicio al expolio y genocidio de Abya Yala, bautizada como América en 1492. Estaremos ahí para lanzar un mensaje firme y claro a la sociedad valenciana y española: ¡El 12 de Octubre, no hay nada que celebrar!¡Descolonicémonos!

Denunciamos la continuidad de la colonialidad como patrón de poder global que no desapareció con las independencias de las metróplolis y es una constante en los países centrales del sistema. Nos solidarizamos con las distintas acciones que se realizan para exigir la libertad de los pueblos, así como el respeto a su historia y su cultura. Hacemos un enérgico llamado de atención hacia el respeto y la preservación de la diversidad en todas sus formas y por la defensa de la vida.

El 12 de octubre representa el inicio de un proceso de violenta imposición cultural, económica, política y militar, que incluye el exterminio y la esclavitud de millones de personas, sus culturas y sus modos de vida. En España, la celebración del 12 de octubre como fiesta nacional, tiene su origen en el franquismo, y por tanto debe ser revisada, como cualquier otro símbolo heredado de esta dolorosa etapa de la historia de este país. Esta conmemoración es en sí misma un acto de violencia simbólica que entorpece y menoscaba la convivencia de diversos pueblos dentro y fuera del territorio español, reforzando una identidad basada en la imposición de una cultura única, eurocéntrica, frente al conjunto de territorios, pueblos y cuerpos colonizados.

En nombre de la civilización, de la religión católica y de la corona española, se instauraron estructuras económicas, políticas, sociales y culturales con características racistas, machistas, patriarcales y homófobas que aún hoy se mantienen y que, en muchos aspectos, son la base de las desigualdades, los conflictos sociales, las violaciones a los derechos humanos y la vulnerabilidad de los pueblos originarios.

El proceso de colonización no es un hecho del pasado, se sigue manteniendo hasta hoy, con diferentes actores, entre ellos las multinacionales y los medios de comunicación. Bajo la engañosa coartada de un supuesto “desarrollo”, basado en realidad en un modelo fallido en términos financieros, ecológicos, de justicia social y de género, se destruyen los principales medios de vida en nuestro planeta, generando pobreza extrema y condiciones laborales miserables.Ya no existe la metrópoli, pero sí un sistema-capitalista-colonial que sigue despreciando los cuerpos racializados, oprimiendo las voces de otras culturas e imponiendo un modo de vida suicida para la humanidad.

La colonización se reinventa con políticas globales y nacionales discriminatorias que no incluyen las diversas formas de pensar y sentir de los pueblos originarios, y que impiden la circulación de personas, especialmente de las que provienen precisamente de los territorios colonizados. Estas nuevas formas de colonización generan injerencias de todo tipo contra la soberanía de los pueblos: deudas ilegítimas, guerras, apartheid, genocidios, tratados comerciales avasalladores, imposiciones de modelos de género, esclavitud y desplazamientos forzados, provocando que miles de personas se vean obligadas a abandonar sus países de origen, huyendo de la muerte y del hambre.

Se institucionaliza el racismo y la aporofobia, con leyes de extranjería que violan derechos humanos, y que consideran a las personas migrantes como “ilegales” y sin derechos, perseguidas por las fuerzas de seguridad del Estado y encarceladas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

En América, así como en África, Oriente Medio y Asia, los pueblos originarios continúan en resistencia defendiendo la vida, el buen vivir colectivo o SumakQamaña, preservando los sistemas ecológicos y culturales, su memoria histórica y sus saberes ancestrales, reforzando los lazos de solidaridad y de apoyo mutuo. La unión entre las personas y pueblos, es el único camino para hacer frente a la crisis global que solo trae muerte y destrucción.

Desde Valencia, hacemos un llamamiento para generar una verdadera toma de conciencia. Recordemos la frase: “Un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro”. No es posible borrar la historia ni eliminar los estragos causados por la colonización. Sin embargo, sí es posible establecer nuevas miradas y análisis sobre este momento histórico, apoyar la justicia social y la reparación por los daños causados, especialmente, para prevenir la repetición del daño.

Quienes habitamos en el Estado español, ciudadanos con plenos derechos – al margen de nuestro origen- no podemos seguir aceptando una celebración que se construyó sobre una realidad de destrucción y muerte. Urge que las instituciones del Estado español y los pueblos que conforman este territorio, asumamos nuestra responsabilidad, por justicia y por dignidad.

Exigimos al Estado español la derogación de la Ley 18/1987, que establece que el día de la Fiesta Nacional de España sea el 12 de octubre, porque refuerza el imaginario colonial, racista y militar que entreteje las estructuras sociales y políticas de España.

Exigimos al Ayuntamiento de Valencia que se comporte como un gobierno progresista, que demuestre voluntad real para presionar al Estado Español en el cierre del Centro de Internamiento para Extranjeros, el CIE de Zapadores, justicia en el caso de Nieves Nfina Ondo agredida por la policía local de Valencia, el cese de la persecución de nuestras hermanas y hermanos manteros y el boicot a la Ley de Extranjería.

Es crucial y urgente que sigamos trabajando en la superación del actual sistema político–económico global que se fundamenta en un patrón colonial, patriarcal, racista y capitalista. En este sentido, invitamos a todas las personas, colectivos, asociaciones e instituciones a participar en este proceso activo de resignificación del 12 de octubre, en defensa de los pueblos originarios y de la Madre Tierra, Abya Ayala, Pachamama, ÑukeMapu… ¡12 de Octubre. Nada que celebrar!

Para adhesiones al comunicado escribir a asambleasolidaridadconmexico@gmail.com

Amicsprada
*Asociación Argentina Martín Fierro
*Asociación Carreres del Món
*Asamblea Ciudadana contra el Racismo
*Asamblea de Solidaridad con México – País Valencià
*Asociación Ecuatoriana YASUNÍ
*Asociación Intercultural Candombe
*Asociación nómadas – oficina de atención a la migración y diversidad afectivo sexual.
*Asociación Por ti mujer
*Associació Solidaria Cafè Rebeldía-Infoespai
*Balloona Matata (Grecia – Valencia)
*Ca Revolta
*Casal Popular de Castelló
*CEDSALA
*CIM Burkina
*Colectivo Somos Migrantes
*Colectivo Top Manta Valencia
*Entrepobles País Valencià
*Endavant Castelló
*Escuela con Alma
*Grup de Suport a Junior Taofiki
*Intersindical Valenciana
*La Cosa Nostra, Castelló
*Obrim Fronteres València
*Obrim Fronteres Castelló
*Perifèries
*Sodepau País Valencià
*United Minds
*València Acull
*València és refugi
*Viva Cuba, Castellón